Logo Forda

Realizacja planu Ford+: wzrost korzyści dla klientów, stabilności i odporności firmy

14.06.2023

Nie minęły jeszcze dwa kwartały od pełnego wdrożenia skoncentrowanego na kliencie planu rozwoju Ford+, a zespoły odpowiedzialne za jego wprowadzenie budują wartość dla klienta, zmniejszają wrażliwość firmy na cykle koniunktury ekonomicznej, poprawiają efektywność kapitałową i generują stabilny wzrost oraz silny przepływ wolnych środków pieniężnych.

 • Liderzy Forda zaprezentowali założenia ambitnej strategii Forda, w tym kluczowe wskaźniki efektywności i celów finansowych dla trzech globalnych segmentów firmy.
 • W raportach przedstawiono ścieżki finansowe prowadzące do osiągnięcia przez spółkę skorygowanej marży EBIT na poziomie 10% w 2026 r., a także realizacji podobnych celów dla Ford Blue, Ford Model e i Ford Pro.
 • Zapowiedziano zawarcie nowych umów na dostawę surowców do produkcji akumulatorów, które wzmocnią zaopatrzenie Forda i pozwolą wyprodukować 2 miliony pojazdów elektrycznych do końca 2026 roku.
 • Firma potwierdziła realizację prognoz finansowych roku 2023 na poziomie od 9 mld USD do 11 mld USD skorygowanego zysku EBIT i około 6 mld USD skorygowanego wolnego przepływu środków pieniężnych.

Samochody elektryczne Forda

Takie było główne przesłanie wypowiedzi prezesa Jima Farleya oraz dyrektora finansowego Johna Lawlera i pozostałych liderów Forda, skierowane do setek inwestorów, analityków i osób uczestniczących osobiście, a także wirtualnie na spotkaniu poświęconym działaniom kapitałowym firmy.

„Czasy bycia dobrym we wszystkim i dla wszystkich dobiegły w firmie Ford końca” – powiedział Jim Farley. „Opracowujemy i dostarczamy skomunikowane, cyfrowe produkty, które dają klientom odczucie zaspokojenia ich potrzeb, wynikających z posiadania – co obecnie otwiera przed nami zróżnicowane źródła przychodów i bezprecedensowy wzrost, bez konieczności konkurowania o niewielkie udziały w rynku, na którym oferowane były dotychczas skomplikowane mechanicznie produkty w przeładowanych segmentach pojazdów.”

Jim Farley dodał, że w każdym z trzech skoncentrowanych na kliencie sektorach firmy Ford „konkuruje na wszelakie sposoby” i obstawia „wysokie stawki”:

Ford Blue – dysponuje portfolio kultowych pojazdów z napędem benzynowym i hybrydowym, wśród których są atrakcyjne nowe odsłony takich znanych modeli jak pickup F-150, Ranger, czy SUV Bronco. W każdej z kategorii Ford Blue gwarantuje wysoką i wciąż podwyższaną jakość produktów.

Ford Model e – startup w ramach Forda, który szybko opracowuje innowacyjne, łatwo poddające się aktualizacji pojazdy elektryczne nowej generacji, a także przełomowe platformy cyfrowe i oprogramowanie, takie jak najwyżej oceniany zaawansowany system wspomagania kierowcy BlueCruise, który może być wdrożony we wszystkich produktach firmy.

Ford Pro – nazywany przez Farleya «tajną bronią Forda», która ma pomóc klientom komercyjnym obniżyć koszty posiadania samochodu i przekształcić ich przedsiębiorstwa. Ma się to stać za sprawą wszechstronnej gamie specjalistycznych pojazdów benzynowych, hybrydowych i elektrycznych Forda oraz usług zwiększających produktywność, takich jak prognostyka i telematyka, odnotowujących rosnącą liczbę włączonych do usług sieciowych klientów.

 • Ford Puma ST
 • Ford Puma ST

  Ford Puma ST to nasz pierwszy europejski SUV stworzony z myślą o niezwykłych osiągach, które zapewniają ekstremalne wrażenia z jazdy.

  Ford Puma STFordy osobowe


W prezentacjach uczestniczyli także Kumar Galhotra z Ford Blue, Doug Field i Lisa Drake z Ford Model e oraz Ted Cannis z Ford Pro, referujący metody, jakimi firma podnosi swoją pozycję wśród milionów wiernych od lat klientów na całym świecie i tworzy atrakcyjną ofertę dla nowych, którzy często są młodsi, mają bardziej zróżnicowane potrzeby i wcześniej nie brali pod uwagę samochodów Forda.

John Lawler skupił się na przestawieniu dróg, jakimi Ford dąży do osiągania celów w obszarach wytwarzania wartości, co firma po raz pierwszy określiła dwa lata temu w planie Ford+:

 • Poprawa asortymentu, bazującego na znanych i wysoko cenionych modelach
 • Pozycja lidera w rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych na dużą skalę
 • Wykorzystanie poprzez Ford Pro istniejących i przyszłych atutów firmy w sektorze klientów komercyjnych i rozszerzanie rynku produktów adresowanych do klientów specjalnych
 • Zrewolucjonizowanie modelu odczuć wszystkich typów klientów, dzięki pojazdom skomunikowanym. Wykorzystanie możliwości związanych z oferowanym oprogramowaniem i usługami, które z czasem poszerzają źródła przychodów firmy i czynią ją bardziej stabilną.

„Dzięki w pełni skoncentrowanym na kliencie trzem segmentom działalności robimy ogromny krok naprzód, co ma ogromny wpływ na sposób, w jaki konkurujemy i tworzymy wartość w dłuższej perspektywie” – podsumował John Lawler.

Lawler przedstawił też drogę do osiągnięcia skorygowanego zysku firmy przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) na poziomie 10% w 2026 r., co ma być „punktem” na drodze do wyższej rentowności w kolejnych latach. Przedstawił również docelowe marże EBIT do 2026 r. dla Forda Blue i Forda Pro, a do końca 2026 r. dla Forda Model e.

„Dzięki tego rodzaju informacjom na poziomie segmentów naszej działalności inwestorzy mogą śledzić każdy kwartał i przypisywać wartość postępom, jakie robimy w przekształcaniu Forda i branży. To przejrzystość, której nie można dziś uzyskać nigdzie indziej” – dodał.

Według Lawlera, zdyscyplinowana alokacja kapitału ma fundamentalne znaczenie dla planu Ford+. Jest ona możliwa dzięki ogromnej elastyczności, która jest skutkiem poprawy działalności operacyjnej, generowania wolnych przepływów pieniężnych i silnych podstaw ekonomicznych. Jak powiedział, intencją firmy pozostaje osiągnięcie skorygowanego zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie około 20% w okresie objętym planem i dystrybucja od 40% do 50% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych do akcjonariuszy poprzez dywidendy i odkup akcji zapobiegający procesom rozwadniania zysków.

 • Ford E-Transit
 • Ford E-Transit

  Wyczekiwany w napięciu. Nieznający kompromisów. Pierwszy w historii Forda w pełni elektryczny samochód dostawczy. Poznaj nowego Forda E-Transit!

  Ford E-TransitFordy dostawcze


W ciągu ostatnich kilku lat wykorzystanie kapitału stopniowo zmieniło się z restrukturyzacji globalnych działań w finansowanie wzrostu, w tym inwestycji w:

 • Atrakcyjne nowe odsłony znanych modeli dla Ford Blue
 • Większą integrację fabryk akumulatorów i pozyskiwanie surowców, a także nowy model dystrybucji w ramach Ford Model e,
 • Nowe, wiodące w branży super ciężkie ciężarówki i samochody dostawcze E-Transit opracowywane przez Ford Pro, a także możliwości oprogramowania i usług, które pomagają klientom zwiększyć produktywność.

Ford ponownie potwierdził swoje oczekiwania dotyczące skorygowanego zysku EBIT za cały rok 2023 w wysokości od 9 do 11 mld USD oraz skorygowanego przepływu wolnych środków pieniężnych w wysokości około 6 mld USD. Firma nadal spodziewa się zysku EBIT w wysokości około 7 miliardów dolarów dla Ford Blue (nieco więcej niż w 2022 roku) i zbliża się do 6 miliardów dolarów dla Forda Pro (prawie dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku), a także rocznej straty w wysokości około 3 miliardów dolarów dla Ford Model e.
 • Skorygowany EBIT i skorygowana marża EBIT są wskaźnikami finansowymi GAAP. Ford nie podaje wytycznych dotyczących dochodu netto lub marży zysku netto, odpowiednich porównywalnych wskaźników GAAP. Dochód netto Forda będzie obejmował potencjalnie znaczące pozycje specjalne, które jeszcze nie wystąpiły i są trudne do przewidzenia z dostateczną pewnością, w tym zyski i straty z tytułu ponownej wyceny świadczeń emerytalnych i OPEB.

  Skorygowane wolne przepływy pieniężne nie są środkiem finansowym zgodnym z GAAP. Ford nie podaje wytycznych dla środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, porównywalnych do wskaźnika GAAP. Środki pieniężne netto Forda wykorzystane w działalności operacyjnej lub dostarczone przez nią, będą obejmować znaczące pozycje specjalne, które są założeniem, jeszcze nie wystąpiły i są trudne do przewidzenia z dostateczną pewnością, w tym przepływy pieniężne związane z ryzykiem dla Spółki, dotyczącym zmian kursów walut i niektórych ceny towarów (niezależnie od wszelkich powiązanych zabezpieczeń), obejmuje to także Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Ford Credit oraz przepływy pieniężne związane z pozycjami specjalnymi, w tym wypłatami z tytułu separacji, z których każda z osobna lub łącznie może mieć znaczący wpływ na nasze środki pieniężne netto wykorzystane w naszej działalności operacyjnej lub przez nią wytworzone.

  Uwagi do stwierdzeń dotyczących przyszłości

  Stwierdzenia zawarte lub włączone w charakterze odnośników do niniejszego dokumentu mogą stanowić tzw. stwierdzenia dotyczące przyszłości, w rozumieniu Ustawy o Reformie Sądowej Przepisów, dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na oczekiwaniach, prognozach i założeniach kierownictwa firmy i wiążą się z szeregiem czynników ryzyka, niepewności i innych zmiennych, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od zakładanych, w zakresie niepodlegającym ograniczeniom:

  • Na kondycję finansową i wyniki działalności Forda i Ford Credit miały i mogą mieć nadal negatywny wpływ kwestie związane ze zdrowiem publicznym, w tym epidemie lub pandemie, takie jak COVID-19;
  • Ford jest w znacznym stopniu uzależniony od swoich dostawców, którzy dostarczają komponenty zgodnie ze specyfikacjami i harmonogramem produkcji Forda, a niemożność nabycia kluczowych komponentów, takich jak półprzewodniki, czy surowce – jak lit, kobalt, nikiel, grafit i magnez – może zakłócić produkcję pojazdów Forda;
  • Aby ułatwić dostęp do surowców niezbędnych do produkcji pojazdów elektrycznych, Ford podjął i spodziewa się nadal podejmować wieloletnie zobowiązania wobec dostawców surowców, które to surowce narażają Forda na ryzyko związane z niższym przyszłym popytem na takie materiały, a także koszty podlegające wahaniom i są trudne do dokładnego przewidzenia;
  • Długoterminowa konkurencyjność Forda zależy od pomyślnej realizacji jego planu Ford+;
  • W pojazdach Forda mogą wystąpić usterki, które spowodują opóźnienia we wprowadzaniu nowych modeli, kampanie serwisowe lub wzrost kosztów gwarancji;
  • Ford może nie osiągnąć oczekiwanych korzyści z istniejących lub planowanych sojuszy strategicznych, przedsięwzięć joint venture, przejęć, sprzedaży lub nowych strategii biznesowych;
  • Na systemy operacyjne, systemy bezpieczeństwa i pojazdy oraz usługi mogą mieć wpływ incydenty związane z cyberatakami, ataki złośliwego oprogramowania typu ransomware i inne zakłócenia, które mogą wpłynąć na Forda i Ford Credit, a także ich dostawców i dealerów;
  • Produkcja Forda, jak również produkcja dostawców Forda i/lub zdolność do dostarczania produktów konsumentom, może zostać zakłócona przez problemy pracownicze, klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka, problemy finansowe, trudności produkcyjne, ograniczenia mocy zakładów lub inne czynniki;
  • Na zdolność firmy Ford do utrzymania konkurencyjnej struktury kosztów mogą wpłynąć problemy związane z zatrudnieniem lub inne ograniczenia;
  • Zdolność firmy Ford do pozyskiwania i zatrudniania utalentowanych, wszechstronnie wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu i konkurencyjności;
  • Nowe i istniejące produkty Forda oraz usługi cyfrowe, oprogramowanie i serwisowe podlegają akceptacji rynku i napotykają na znaczącą konkurencję ze strony istniejących i nowych podmiotów z branżach motoryzacyjnej, usług cyfrowych, programistycznych, a reputacja Forda może ucierpieć, jeśli Ford nie będzie w stanie zrealizować ogłoszonych przez siebie inicjatyw;
  • Wyniki Forda są uzależnione od sprzedaży większych, bardziej dochodowych pojazdów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych;
  • W związku z globalnym zasięgiem działalności, na wyniki Forda mogą niekorzystnie wpłynąć czynniki ekonomiczne lub geopolityczne, protekcjonistyczna polityka handlowa lub inne czynniki, w tym opłaty celne lub inne;
  • Wielkość sprzedaży przemysłowej może ulec destabilizacji i zmniejszeniu w przypadku kryzysu finansowego, recesji lub istotnych wydarzeń geopolitycznych;
  • Ford może napotkać zwiększoną konkurencję cenową lub spadek popytu na swoje produkty wynikający z nadwyżki mocy produkcyjnych w całej branży, wahań kursów walut, działań konkurencji lub innych czynników;
  • Presja inflacyjna, wahania cen energii, surowców, kursów walutowych, stóp procentowych lub wartości inwestycji rynkowych Forda lub Ford Credit, w tym zbywalnych papierów wartościowych, mogą mieć znaczący wpływ na wyniki;
  • Na dostęp Forda i Ford Credit do kredytów, sekurytyzacji lub instrumentów pochodnych na całym świecie po konkurencyjnych stawkach lub w wystarczającej ilości mogą wpłynąć obniżki ratingów kredytowych, zmienność rynku, zakłócenia na rynku, wymogi regulatorów rynków finansowych lub inne czynniki;
  • Znaczący wpływ na działalność Forda mogą mieć zachęty rządowe, które mogą podlegać ograniczeniu, zakończeniu lub wycofaniu;
  • Ford Credit może ponieść wyższe od oczekiwanych straty kredytowe, uzyskać niższe od oczekiwanych wartości odsprzedaży lub wyższe od oczekiwań ilości zwrotów leasingowanych pojazdów;
  • Dane ekonomiczne i demograficzne dotyczące planów emerytalnych i planów świadczeń emerytalnych OPEB (np. stopy dyskontowe lub zwroty z inwestycji) mogą być gorsze od zakładanych przez Forda;
  • Zobowiązania dotyczące wypłaty emerytur i inne zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych mogą niekorzystnie wpłynąć na płynność i sytuację finansową Forda;
  • Ford oraz Ford Credit mogą być narażony na nietypowe lub kosztowne spory sądowe, dochodzenia agencji rządowych lub negatywny rozgłos wynikający z rzekomych wad produktów i usług, postrzeganego wpływu na środowisko naturalne lub podobne czynniki;
  • Ford może być zmuszony do znaczącej modyfikacji swoich planów produktowych i infrastruktury, aby spełnić wymogi przepisów dotyczących bezpieczeństwa, emisji spalin, zużycia paliwa, pojazdów autonomicznych, ochrony środowiska i innych;
  • Ford i Ford Credit mogą być narażone skutki ciągłego rozwoju wciąż zaostrzanych praw i przepisów dotyczących prywatności, wykorzystania danych i ochrony danych, jak również zwiększonych oczekiwań konsumentów w zakresie ochrony ich danych osobowych;
  • Ford Credit może podlegać nowym lub zaostrzonym przepisom kredytowym, przepisom dotyczącym ochrony konsumenta lub innym regulacjom.


  Nie możemy być pewni, że jakiekolwiek oczekiwania, prognozy lub założenia poczynione podczas przygotowywania stwierdzeń dotyczących przyszłości okażą się trafne, ani że jakiekolwiek przewidywania zostaną zrealizowane. Należy się spodziewać, że mogą wystąpić różnice między wynikami prognozowanymi a rzeczywistymi. Nasze stwierdzenia dotyczące przyszłości obowiązują wyłącznie w dniu ich pierwszej publikacji i nie podejmujemy żadnych zobowiązań do ich aktualizacji lub publicznej korekty, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy też z innych przyczyn. Dodatkowe omówienie znajduje się w „Punkcie 1A. w naszym Raporcie rocznym na Formularzu 10-K za rok zakończony 31, grudnia, 2022, Czynniki ryzyka w w naszym Raporcie rocznym na Formularzu 10-K za rok zakończony 8- grudnia.Aktualności i wydarzenia

Promocje

Pokaż najnowsze promocje Big Autohandel

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Big Autohandel